Maskinbränder och tillbud kostar försäkringsbolagen stora summor årligen


[Vad VÄTTERBYGDENS TRUCK AB är auktoriserade att utföra]

Merparten av skadorna orsakas av fel, brister och dåligt underhåll i det elektriska systemet.

Sedan mitten av åttiotalet har branschen och försäkringsbolagen i kombination med ljumt intresse från både entreprenörer och tillverkare bromsat möjligheterna att skapa ett entydigt system för förebyggande åtgärder.

Möjligheten till en lösning kom i och med ESS-avtalet. Detta ålägger Sverige bl.a. att införa de direktiv som gäller inom EU. Målsättning med direktiven är bl.a. att höja säkerheten samt att harmonisera tekniska krav. Sålunda tillåts inte längre svenska särkrav.

FTR-reglerna har anpassats till Maskindirektiven och dess Svenska motsvarighet FTR 120 (pdf).

Med direkt entydiga krav som grund har försäkringsbolagen inom Försäkringsförbundet beslutat att kräva en årlig brandskyddskontroll på anläggnings-, industri- och underhållsmaskiner.

Samtliga aktuella försäkringstagare kommer i sina försäkringsbrev att meddelas om kraven.
Kampanjen är avslutad, men inte för VÄTTERBYGDENS TRUCK AB, den pågår för fullt.

Kontrollsystemet har tagits fram i samarbete med EMSA, Truckpoolen och Maskinentreprenörerna.

Enligt försäkringsförbundets bestämmelser FTR 120 (pdf) ska samtliga självgående motordrivna transport och arbetsmaskiner vara säkerhetsutrustade enligt dessa regler. Dispens från reglerna kan lämnas av varje enskilt bolag.

Reglerna utgör för försäkringsbolag gemensamma minimikrav för att kunna teckna kaskoförsäkringar och ska tillämpas på alla maskintyper enligt fordonsförteckningen.

För de maskiner som inte finns upptagna i fordonsföteckningen avgörs graden av säkerhetsutrustning av respektive försäkringsbolag.

När det i fordonsföteckningen står"brandfarlig miljö" avses maskiner som arbetar i brandfarlig miljö och/eller med brandfarligt material. Som exempel på brandfarligt material kan nämnas: flis, torv, trä, papper samt petroleumprodukter. Som exempel på brandfarlig miljö kan nämnas: skog, sågverk, brädgårdar, färglager, petroleum och kemiska industrier.

Maskiner som i huvudsak arbetar med lätt brännbart material och/eller i brandfarlig miljö skall utrustas med fast monterad släckanläggning s.k. sprinklersystem.

Anläggningen kan vara mekaniskt/manuellt eller halv/helautomatiskt reglerad. Utöver släckanläggningen ska maskinerna till
alla delar uppfylla de krav som finns angivna i Försäkringsförbundets bestämmelser FTR 120 (pdf).

VÄTTERBYGDENS TRUCK AB är auktoriserade av FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDET för:

  • besiktning och service samt reparation av arbetsfordon enl. FTR 120 (pdf) med arbetsfordon CERTIFIKAT N:o 45391

Kontakta oss för rådgivning


AFS 1993:10 hittar du här som en Adobe Acrobat-fil