Servicekontrakt

Vad är vitsen med ett Serviceavtal/Brandcertifiering? Vad kan ditt företag tjäna på detta?

Driftstopp kan kosta tiotusentals kronor per timme, säger Örnulf Rönne Petersen, planeringschef på Scania.

I Södertälje finns en av Scanias slutmonteringsverkstäder för tunga lastbilar. Härifrån skeppas lastbilar och monteringssatser
till hela världen. Material skickas också till fabrikerna i Holland, Frankrike, Brasilien, Argentina och Mexiko. Varje dag
passerar ca 1000 kolli genom det automatiska höglagret. Om höglagret skulle stå stilla i 4-5 timmar kan följden bli att en fabrik i Europa stannar. Driftstopp i en fabrik kostar tiotusentals kronor per timme.

Med över 36 års erfarenhet inom truckbranschen har vi erfarenheten, kunskapen och möjligheten att ombesörja och
fullfölja ett väl fungerande serviceavtal. Ett flertal stora som små företag anlitar våra kunskaper på området.

Serviceavtalet innebär att Din truckpark med jämna mellanrum genomgår en kontroll och översyn, som är anpassad till Dina körförhållanden och körcykler som finns på Ditt företag, enligt ett bestämt schema, framtaget genom EES-avtalet.

Förebyggande inspektion kan detta kallas, söka efter fel i förebyggande syfte, för att kunna stötta upp med rätt reservdel i tid,
på så sätt kunna planera in reparationen vid en lämplig tidpunkt för Dig och Ditt företag.

Fördelen blir att Du får en högre utnyttjandegrad på Din maskinpark samt planerade reparationer och på så sätt mindre stillestånd. Med andra ord en effektivare hantering/minskade hanteringskostnader/ett jämnare materialflöde/bättre logistik. m.m...

VÄTTERBYGDENS TRUCK AB:s serviceavtal erbjuder Dig Service och Inspektion enligt EES-avtalets alla regler, som är anpassade enligt Svenska/Engelska normer (AFS 1994:48, EN 60204, SS 3458, SS-ISO / TR 5057) gällande från och med 1995.

Ring oss gärna på Tel.Nr: 0392-317 22, vi påstår att vi har marknadens förmånligaste priser på Serviceavtalen.

Genom en djungel av paragrafer och bestämmelser kan man till slut utläsa följande:
Truck skall underhållas väl. Den skall underkastas fortlöpande tillsyn med intervaller som är anpassade efter driftsförhållanden.

De nya bestämmelser som finns i FTR 120 (pdf), kapitel 6 och innebär att en årlig brand- och säkerhetskontroll skall utföras
av utbildad personal. Vid en eventuell brandskada skall ett protokoll från sådan besiktning kunna företes.
Annars riskeras försäkringsersättningen. Se Dina nya försäkringsvillkor.

Alla truckar över 1,5 tons lyftkapacitet skall genomgå årlig brandsäkerhetskontroll.

Truck med brister som kan äventyra säkerheten, får inte användas förrän bristerna avhjälpts.

Regelverket säger samtidigt att detta skall utföras av auktoriserad personal (se ovan).

Anlita därför fackmannen, anlita VÄTTERBYGDENS TRUCK AB, med 36 års erfarenhet, och ett stort kontaktnät på både truck- samt reservdelsidan.